SIRMIUM STEEL d.o.o. | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

SIRMIUM STEEL d.o.o.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera "SIRMIUMSTEEL" d.o.o. iz Sremske Mitrovice, broj 130-501-2054/2011-06 od 20.09.2011. godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja "SIRMIUMSTEEL" d.o.o. i obavljanje aktivnosti TOPIONICA I LIVNICA ČELIČNIH GREDICA, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ul. Višnjevačka 27, katastarska parcela 8177/1 K.O. Sremska Mitrovica.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.eko.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.