BAČKA (43 organizacije) | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

BAČKA (43 organizacije)

 

Opština Bač

1. EKOLOŠKI POKRET BAČ

Adr. Ulica JNA 105. 21 420 Bač
E – mail: www.bakibanjac@gmail.com
Kon.osoba: Simo Banjac

 

CILJ: Zaštita životne sredine, uređenje i opšte poboljšanje životnih uslova stanovništva u opštini Bač.

AKTIVNOSTI: Edukacija školske dece, izrada projekta na zaštiti kulturno-istorijskih spomenika i njihove okoline.

 

Opština Bačka Palanka

1. FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU

    Adr: 20. oktobar 70, Bačka Palanka
    Tel: 021/6045646
    E-mail: ekokid@eunet.yu
    Kon.osoba: Ljubica Kovačević
 

 

CILJEVI: ekološka edukacija putem umetnosti, upoznavanje sa novim umetničkim formama iizrazima, podsticanje učešća dece i mladih u pokretanju i realizaciji različitih akcija usmerenih na unapređenje i zaštitu očuvanja prirode i odrastanja.

AKTIVNOSTI: Međunarodni socijalno-pedagoški projekat sa maldima iz bivših jugoslovenskih republika «Mirno more» – “Friedensflotte”, Ostereich (2003 - 2008); »Multiplikacija – živeti«, u saradnji sa Pestalozzi fondom , Švajcarsak (2006 – 2008).
 

 Opština Bačka Topola

1. EKOLOŠKO DRUŠTVO "ARKUS"

   Adr. Školska br.2. 24 300 Bačka Topola
   Tel. 064/216 4737
   Kon.osoba: Kmećko Čongor i Mikloš Čongor
 

 

CILJEVI: Podizanje ekološke svesti građana, ekološko obrazovanje mladih i stručno obrazovanje zainteresovanih, istraživanje biljnog i životinjskog sveta opštine Bačka Topola.

AKTIVNOSTI: Eko – kampovi, eko-patrola, istraživački rad iz oblasti ekologije, botanike i ornitologije; obeležavanje važnih ekoloških datuma
 
 

2. EKOLOŠKO UDRUŽENJE «HRAST», Krivaja

    Adr. Nikole Tesle 7, 24341 Krivaja
    Tel. 064/0665965
    E-mail: ekohrast@yahoo.com
    Kon.osoba: Đuro Vavroš
  

CILJEVI : očuvanje prirodnih retkosti i poboljšanje životnih uslova, edukacija

 AKTIVNOSTI: pošumljavanje,zaštita jezera, pašnjaka i šuma, eko-kamp
       

3. OPŠTINSKI ODBOR - POKRET GORANA BAČKA TOPOLA

    Adr. Subotička bb, 24 300 Bačka Topola
    Tel. 024/712050, 715721
    E-mail: psdirektor@gmail.com
    Kon.osoba: Melinda Mernjak – Kokai, Milan Vukelić

 

CILJEVI:Edukacija srednjoškolske omladine u vezi podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine, a time i održivog razvoja; Permanentno povećavanje zelenih površina.

AKTIVNOSTI:Predavanja na temu očuvanja životne sredine profesora Poljoprivredne škole; Proizvodnje sadnog materijala za zasnivanje, popunjavanje i održavanje zelenih površina.
 

Opština Bački Petrovac

 1. UDRUŽENJE GRAĐANA «ZELENI KRUG», Bački Petrovac

    Adr. Sv. Markovića 3, 21470 Bački Petrovac
    Tel. 021/780 537, 065/8880857
    E-mail: ekolist@yahoo.com
    Kon.osoba : Jadranka Marčok

 CILJEVI: poboljšano informisanje u oblasti zaštite životne sredine

AKTIVNOSTI: izdavanje ekološkog časopisa "EKO LIST", organizovanje okruglih stolova i  raznih edukativnih skupova.
 

2. UDRUŽENJE EKOLOGA «EKOS», Gložan

    Adr. M.Tita 58, 21412 Gložan
    Tel. 021/788 058, 062/228 959
    E-mail: viera@hallsys.net
    Kon.osoba: Viera Turčan

CILJEVI: Unapredjenje ekološke svesti gradjana, briga o očuvanju biodiverziteta, radna unapredjenju kvaliteta životne sredine.

AKTIVNOSTI: Predavanja iz raznih oblasti u okviru očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi ( otpad, uredjenje okućnice, uticaj pesticida na zdravlje ljudi, i sl.); Manifestacije: EKO dan Gložana (u okviru dana zaštite ozonskog omotača Zemlje); Izbor najlepše bašte-dvorišta: "Ulepšajmo sredinu, da bi oplemenili dušu"; Proslava dana Dunava: «Obojimo Dunav ponovo u plavo»; Pošumljavanje okoline sela u samo selo; Akcija sakupljanja PET ambalaže i toksične ambalaže u okviru projekta: "Uticaj toksične ambalaže kao otpad na životnu sredinu i njegovo sakupljanje".
 

3. EKOLOŠKI POKRET «ZELENI», Bački Petrovac

    Adr: G. Štefanika 30a, Bački Petrovac
    Tel: 021/781 084, 064/1126292, 064/3332926, 063/397937
    E-mail: kolarj@neobee.net
    Kon.osoba: Jan Kolar

 

CILJEVI: Zaštita i očuvanje prirode i životne sredine

AKTIVNOSTI: Izvođenje akcije ozelenjavanja mesta; organizovanje predavanja i raznih akcija na temu zaštite sredine; pripremanje i realizacija projekata na temu održivog razvoja; realizacija edukacionih projekata na temu separacije i skupljanja i reciklaže otpadnih materijala
 

Opština Bečej

 1. EKO TIM-gimnazija Bečej, Bečej

    Adr: Borisa Kidriča 13, 21220 Bečej
    Tel: 063/511783
    E-mail: kuntic@stcable.co.rs
    Kon.osoba: Katarina Gavrić
 

CILJEVI: konstantna edukacija o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine; razvoj ekološke svesti,    kako kod učenika, tako i kod ostalih građana; nastavak saradnje sa JKP Komunalac i Opštinom Bečej, saradnja sa ostalim ekološkim nevladinim organizacijama.

AKTIVNOSTI: u saradnji sa JKP Komunalac i Opštinom Bečej, uspešno je organizovana akcija čišćenja obale reke Tise i uređenja školskog dvorišta; ostvarena je saradnja sa Gimnazijom Garay Janos iz Mađarske u cilju apliciranja fondovima Evropske Unije putem zajedničkih projekata.
   
 

Opština Novi Sad

 1. VOJVOĐANSKA ZELENA INICIJATIVA

    Adr. Janka Čmelika 60/1,   21 000 Novi Sad
    Tel. 064/1258 218, 064 664 79 41 (Jelena Jovanović)
    E-mail: vzi.novisad@gmail.com, helacr@eunet.yu, www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs
    Kon.osoba: Ruža Helać (predsednica), 063/87 46 832

 CILJEVI: Vizija organizacije je svet bez zagađenja. Misija organizacije je promocija vrednosti održivog razvoja, tolerancije i bogatstva različitosti. Cilj organizacije je podizanje nivoa ekološke i građanske svesti kroz kampanje, edukaciju, informisanje, stvaralaštvo i očiglednu nastavu. Vojvođanska zelena inicijativa je mreža tridesetak ekoloških i omladinskih organizacija sa teritorije Vojvodine.

AKTIVNOSTI: 1. Medijske kampanje u 2009. godinu: Svaka vest je ekološka vest, Traži se ombudsman za zaštitu životne sredine, Ne traži rupe u zakonima prirode, Usvojite napuštenu životinju, Budi volonter, Organizovanje kampova: Kamp za mlade novinare koji prate zaštitu životne sredine - Vršački breg 09, Kamp za Zelenu patrolu - Fruška Gora 09, Istraživački kamp - Pilakova dolina - Krivaja 09, Organizovanje 2. međunarodne konferencije: Panevropski naftovod-dileme, pitanja, odgovori
 

2. POKRET GORANA I VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE

    Adr. Mitropolita Stratimirovića 5,  Sremski Karlovci
    Tel. 021/ 523 865, 881 027
    E-mail: office@pokretgorana.org.yu, ekoloskicentar@gmail.com
   Kon.osoba: Aleksa Jeftić
     

CILJEVI: Promovisanje i organizovanje aktivnog rada na očuvanju životne sredine, razbijanje predrasuda, razvijanje svesti o toleranciji, solidarnosti, miru, zajedništvu, ličnom i društvenom napretku kroz organizaciju i promovisanje volonterskog rada, edukacija dece i mladih i njihovo aktivno učešće u razvoju društva

AKTIVNOSTI:
OZELENJAVANJE: podizanje različitih vrsta zaštitnog zelenila i rasadnička proizvodnja, reintrodukcija autohtonih vrsta, edukacija građana o obešumljenosti i mogućnostima podizanja novih zasada;
EKOLOŠKA EDUKACIJA: održavanje predavanja, seminara, eko-kampova (na Fruškoj gori i Kopaoniku), ekoloških radionica;
KAMPANJE - vođenje kampanja za rešavanje aktuelnih problema iz oblasti zaštite životne sredine "Živeti bez ambrozije", "100% jelka - jelka sa busenom", “Cleanuptheworld”, “BillionTreeCampaign”;
VOLONTERSKICENTAR- Zakonska regulativa volonterskog rada – IZVoR, promocija volonterizma, razmena volontera – EVS, organizacija i održavanje međunarodnih volonterskih radnih kampova, regionalni projekti SEEYN projekti; EKOLOŠKI CENTAR SREMSKI KARLOVCI: realizacija edukativnih ekoloških i omladinskih programa, seminara, treninga i radionica za decu i mlade iz Sr. Karlovaca i šire;
ZELENI TELEFON - za sada funkcionišu kancelarije u Novom Sadu i Pančevu
   
 

3. POKRET GORANA NOVOG SADA

    Adr. Pozorišni trg 2,   21 000 Novi Sad
    Tel. 021/451 788
    Kon.osoba: Dušica Milenković
 

 CILJEVI: zaštita šuma i vanšumskog zelenila, zaštita urbane životne sredine, ozelenjavanje, ekološko obrazovanje građana svih uzrasta, promocija volonterizma i informisanje javnosti o problemima u oblasti zaštite životne sredine.

AKTIVNOSTI: Ozelenjavanje: podizanje zelenih površina, učešće u kampanji "Milijardu stabala" i Uređenje školskih dvorišta; Ekološka edukacija: održavanje radionica "Mala škola aranžiranja cveća" i "Kompostiraj- ne bacaj", program Povratak prirodi - upoznavanje zaštićenih prirodnih dobara, Održavanje Eko-kampova na Fruškoj gori, u Sr. Karlovcima, na Kopaoniku, Tari i Durmitoru, Predavanja, seminari: na teme iz oblasti zaštite životne sredine, urbane ekologije, hortikulture i pejzažnog uređenja prostora, Rad sa mladima: Eko-klub, Volonterski radni kampovi,
Promocija volonterizma, Distribucija omladinskih kartica, Promotivne akcije i kampanje:  Ekološke manifestacije "Novosadsko proleće" i "Novosadska jesen" i Cvetne izložbe, Obeležavanje Svetskog dana planete zemlje, Dana zaštite životne sredine i Dana Dunava.
   

4. VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE

    Adr. Takovska 5,   21 000 Novi Sad
    Tel. 021/549 197, 065/5504588
    E-mail: office@volontiraj.rs
    Kon.osoba: Lea Čikoš
 

 CILJEVI:nastoji da volonterizam bude prepoznat i priznat kao sredstvo izgradnje pojedinca i društva organizovanjem volonterskih aktivnosti i širenjem vrednosti volonterizma među ljudima.

AKTIVNOSTI: Organizovanje međunarodnih radnih kampova (npr. revitalizacije staništa u Specijalnim rezervatima prirode "Gornje podunavlje" i "Ludaško jezero"); Dugoročne razmene volontera na međunarodnom nivou; Aktivizam mladih (Stop klimatskim promenama, Neću plastičnu vreću itd.); Omladinske razmene, neformalna edukacija:  Lokalni Volonterski Servis; Promocija volonterizma i volonterskih programa
  

5. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA VOJVODINE

     Adr. Radnička 20 a, 21 000 Novi Sad
     Tel. 064/2900725 (Marko Tucakov)
     E-mail: mtucakov@eunet.yu
     Kon.osoba: Marko Tucakov
 

 CILJEVI: zaštita ptica i njihovih staništa volonterskim delovanjem aktivnih članova, naučno proučavanje rasprostranjenja i biologije divljih ptica, formiranje aktivnih i sposobnih menadžera koji upravljaju staništima divljih ptica u Vojvodini i Srbiji.

AKTIVNOSTI: izdavanje naučnog časopisa Ciconia (jednom godišnje), izdavanje popularnog magazina Detlić (dvaputgodišnje), aktivni rad na zaštiti i proučavanju divljih ptica, međunarodna saradnja, saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama u Srbiji koji se bave ornitologijom i zaštitom prirode, edukacija.
 

6.  ZELENA MREŽA VOJOVDINE

     Adr. Pašićeva 24.   21 000 Novi Sad
     Tel. 021/ 6611 484
     E-mail: office@zelenamreza.org.yu
     Kon.osoba: Olivera Radovanović i Duško Medić

CILJEVI: Promoviše i podržava zaštitu životne sredine i održivi razvoj na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe, promoviše toleranciju i demokratiju kao i nenasilno rešavanje konflikata. Jedan od prioriteta Zelene mreže Vojvodine, pored “zelenih aktivnosti” jeste razvoj svesti građanstva Vojvodine o neophodnosti mirne koegzistencije svih nacija, etničkih grupa i ispovesti. Upravo bogatstvo i raznolikost spektra nacija i konfesija u Vojvodini jeste njeno civilizacijsko i kulturno nasleđe i osobenost. ZMV je članica međunarodnih mreža: IUCN, the International Union for Conservation of Nature; AVALON međunarodne fondacije sa sedištem u Holandiji, ANPED, Northern Alliance for Sustainability, Amsterdam, Holandija i CEEG, Central and Eastern European Greenways Association, Brno, Češka Republika i potpisnica je međunarodne IUCN Deklaracije za zaštitu biodiverziteta COUNTDOWN 2010.

AKTIVNOSTI: Od 2004. organizuje Pijacu dobre poljoprivredne prakse “Moj salaš”; od 2007. otvorena je prva prodavnica “Moj salaš” po principima fair trade; okuplja više od 60 poljoprivrednika iz organske proizvodnje i dobre poljoprivredne prakse; promoviše dobru poljoprivrednu praksu, salaše i organsku proizvodnju na domaćim i međunarodnim sajmovima i festivalima; edukuje poljoprivrednike - izdavač je Priručnika za razvoj poljoprivrede i salaša “Moj salaš”. ZMV učestovala je i rukovodila mnogim kampanjama za zaštitu prirodne sredine: “Sačuvajmo Ledinačko jezero!” “Stop spalionici smeća!”, “Zaštitimo Carsku Baru!”; učestvovali su Svetskom samitu u Johanesburgu 2002, kao i na međunarodnoj konferenciji “Životna sredina za Evropu”, 2007. u Beogradu. Zelena mreža Vojvodine pruža podršku lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, biznisu i pojedincima za održivi i ruralni razvoj: vodi radionice i edukuje o uređenju javnih prostora - lincenciran program za revitalizaciju javnih prostora u Vojvodini (Placemaking); promoviše i vodi programe za uređenje biciklističkih zelenih staza - koordinisala je projektom razvoja biciklističkih staza Via Pacis Pannoniae između gradova Osijeka i Sombora, kao što je rukovodila programom razvoja Zelenih staza Čeneja - staza koje povezuju salaše; vrši edukaciju o ruralnom i održivom razvoju i promoviše obrasce održive proizvodnje i potrošnje.
   

7. DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA INSTITUTA ZA GEOGRAFIJU «BRANISLAV BUKUROV»

     Adr. Trg Dositeja Obradovića 3. 21 000 Novi Sad
     Tel. 064/3054017
     E-mail: dmiizg_bukurov@yahoo.com
     Kon.osoba: Olja Zivzić
  

CILJEVI: Podsticanje okupljanje i ogranizovanje mladih ljudi za bavljenje naučno-istraživačkim radom;ostvarivanje organizovanog rada sa talentovanim studentima i učenicima, kao i podsticanje individualnog naučnog i istraživačkog rada mladih;organizovanje izdavačke delatnosti za potrebe društvene organizacije i prezentovanje naučnog stvaralaštva mladih domaćoj i svetskoj javnosti iz oblasti turizma i geografije

AKTIVNOSTI: Društvo tokom godine organizuje brojne istraživačke, edukativne i volonterske terene (kampove) u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Nosioci projekata su uglavnom studenti - članovi, a projekti se najčešće organizuju uz pomoć i saradnju mnogih institucija i društava čija se interesovanja poklapaju sa interesovanjima i ciljevima Društva. U zadnjih nekoliko godina Društvo organizuje na početku godine edukativni kamp za mlađe (nove) članove Društva, sa ciljem njihove edukacije, animacije i boljeg međusobnog upoznavanja. Društvo takođe često organizuje predavanja o aktuelnim pitanjima iz oblasti geografije, turizma i ekologije kao i predavanja putopisnog karaktera na kojima su predavači profesori Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava kao i eminentni stručnjaci iz oblasti prirodnih nauka. Društvo je do sada bilo organizator preko 55 kampova među kojima se izdvajaju tereni: Carska bara, Prijepolje, Tisa, Deliblatska peščara, Zavojsko jezero, Šabac.
 

8. NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO STUDENATA "JOSIF PANČIĆ"

    Adr. Trg Dositeja Obradovića 2.   21 000 Novi Sad
    Tel. 064/2523091 (Mirjana Kristivojević)
    E-mail: josifpancic@neobee.net
    Kon.osoba: Mirjana Kristivojević
 

 CILJEVI: Uključivanje studenata u različite naučno-istraživačke, zaštitarske i edukativno-ekološke aktivnosti i projekte u svrhu sticanja dodatnih znanja iz oblasti biologije i ekologije, sticanja iskustva u radu na terenu, učenja o procesu organizovanja naučno-istraživačkog rada i povezivanja sa domaćim i stranim stručnjacima, kao i ekološkim, istraživačkim i drugim organizacijama.

AKTIVNOSTI: Organizovanje naučno-istzraživačkih kampova-ekspedicija: Zasavica, Pčinja, Stara planina, Čemerno, Mrtva Tisa, Carska bara, Gornje podunavlje...Realizacija istraživačkih, zaštitarskih i edukativnih projekata: projekat „Otvori oči!“, projekat „Biologija u teoriji i praksi“, kampanja „Reciklomanija“, projekat „Veštački domovi za ptice i slepe miševe u Univerzitetskom kampusu“, projekat „ Upoznajmo sove“, radionica „Mala škola gvaličarenja“, akcija čišćenja jezera Okanj, ... Organizovanje brojnih skupova studenata i volonterskih kampova: skup studenata biologije i ekologije „Ekobiomorfa“, Skup studenata „Zaštitijada“, nedelja ekologije „Ekomanija“, Motivacioni vikend, međunarodni ekološko-radni volonterski kamp „Rusanda 2007“, međunarodni volonterski kamp „Vršačke planine 2007“...
 
 

9. AKADEMSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I ZAŠTITU PRIRODE – NOVI SAD

    Adr. Trg Dositeja Obradovića 2.   21 000 Novi Sad
    Tel. 021/369 699, 063/381 510
    Kon.osoba: Mr Fojkar Oliver
 

 CILJEVI: rad na istraživanju i zaštiti prirode; razvijanje ljubavi prema prirodi kod svojih članova; upoznavanje sa prirodnim dobrima, vrednostima i retkostima; produkcija prirodnjačko - ekoloških filmova i stvaranje foto dokumentacije, razvijanje kreativnih i stvaralačkih potencijala u cilju zaštite prirode i formiranja pozitivnih vrednosnih stavova prema prirodi; stvaranje navika i sticanje znanja za boravak u prirodi; popularizacija usklađenog razvoja, štednje i racionalnog korišćenja prirodnih resursa; obrazovanje članova na polju zaštite prirode;

AKTIVNOSTI: «Novi koncept upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u Vojvodini» (2005), Mapiranje i zaštita staništa tiskog cveta» (2007), seminar „Stručno-edukativni program o problematici invazivnih vrsta u Vojvodini i mogućim rešenjima“(2008), produkcijadokumentarno-ekološkog filma: «MOJ PRIJATELj ŠTIGLIĆ» (2004); Nagrade: Najbolji ekološki film - Srebrni bor MEFEST 2004., PANDA AWARD FINALIST, WILDSCREEN 2006, Bristol UK,  Najbolji edukativni film JAPAN WILDLIFE FILM FESTIVAL, TOYAMA, 2007., Bronzano paunovo pero, PČESA, Gospođinci 2007. Produkcija dokumentarno-ekološkog filma: «BELE RODE MOJE RAVNICE» 2008. Memorijalna nagrada - Aleksandar Saša Petrović – za moderni senzibilitet ekološkog filma MEFEST 2008.
 

10. DRUŠTVO «PITKE VODE»

     Adr. Tgr Feher Ferenca 8.   21 000 Novi Sad
     Tel. 021/457 952, 062/194 3681
     E-mail: dcurcic@nap.co.yu
     Kon.osoba: Dragoslav Ćurčić
 

 CILJEVI: Afirmacija uključivanja javnosti u aktivnosti zaštite i unapređenja kvaliteta pijaćih voda

AKTIVNOSTI: Inicijativa da se jedan broj mladih koji služe civilni vojni rok angažuje na čuvanju i čišćenju naših dragocenih izvora i potoka.
Sabiranje svih podataka koji se objave na internetu ili u sredstvima informisanja i dostavljanja istih određenim službama kako bi se formirale na više mesta baze podataka koje mogu biti od koristi za naše ciljeve.
   

11. UDRUŽENJE GRAĐANA «INŽINJERI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE»

      Adr. Balzakova 11, 21 000 Novi Sad
      Tel. 021/6367139, 065/5393267
      Kon.osoba: Igor Jezdimirović
 

 CILJEVI:bolja i zdravija budućnost u kojoj će se životna sredina poštovati i ceniti, a ne eksploatisati i uništavati, članovi udruženja svojim aktivnim radom doprinose razvoju ekološke svesti, očuvanju i unapređenju životne sredine.   

AKTIVNOSTI: „Energetski efikasno društvo, cilj kome težimo“; „Misli globalno meri i edukuj lokalo–Mobilna laboratorija“– u sklopu projekta oformljena je mobilna laboratorija za uzorkovanje površinskih voda i održane ekološko-edukativne izložbe u okviru „Brod Teatra –Plovnim putevima Vojvodine“; Multilateralna međunarodni omladinski projekti „Who will remember me?“, „Youth for sustainable development“, Partnership Building Activity „Sustainable development and Youth in Action programme“; Stručne posete studenata inženjerstva zaštite životne sredine i ekologije institucijama i kompanijama koje se bave zaštitom životne sredine u Sloveniji (2007) i Mađarskoj (2004, 2005, 2007); «Reciklirajmo zajedno» – edukatibne radionice u 6 škola sa preko 200 učenika/ca četvrtog razreda osnovnih škola u opštini Bač; Učešće na Ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“ 
 
 

12. UDRUŽENJE EKO NOVINARA «EKO VEST»

      Adr. Janka Čmelika 60/1, 21 000 Novi Sad
      Tel. 063/8829502
      E-mail: draganar@neobee.net
      Kon.osoba: Dragana Ratković
 

 CILJEVI: udruženja je podizanje ekološke i građanske svesti o značaju zdrave životne sredine, očuvanju prirodnih vrednosti i odgovornosti za stanje životne sredine i promociju vrednosti održivog razvoja.

AKTIVNOSTI: Edukacija novinara na temu, obilazak zaštićenih prirodnih dobara Vojvodine uz stručnu pomoć (Obedska bara, Zasavica, prirodna dobra na severu Vojvodine u sastavu JP"Palić-Ludaš"), učestvovanje u manifestaciji "Ekomanija", učestvovanje na raznim seminarima namenjenim novinarima koji prate oblast zaštite životne sredine itd.
 

13. POKRET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE «FORMA LJUBAVI»

      Adr. Sutjeska 2, 21000 Novi Sad
      Tel. 021/4882-450, 6621217, 063/652-050 (Milan Geratović)
      E-mail: eko@formeljubavi.org.yu
      Kon.osoba: Milan Geratović
 

 CILJEVI: Povećanje nivoa svesti o zaštiti životne sredine, posebno kod mladih, animirati ih da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine u svakodnevnim aktivnostima, pojačati informisanost u ovoj oblasti, prilagoditi ljudske potrebe prirodi – ODRŽIVI RAZVOJ

AKTIVNOSTI: u 2007. g. realizovano je 6 akcija i 2008. g. sadjenje Ginko drveta i Eko servis – zelena info tačka; organizovanje eko kampa na reci Sava.
 
 

14. PRVO UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OD DEJSTAVA VATRE «ECOFIRE»

     Adr: Kolo srpskih sestara 23, 21000 Novi Sad
     Tel: 021/466 435, 064/2928283 (Ljubica Krnjaić)
     E-mail: ecofire@nspoint.net
     Kon.osoba: Ljubica Krnjaić
  

CILJEVI:razvijanje svesti građana o značaju zaštite od požara i zaštite i očuvanja životne sredine; podsticanje stručnih, naučnih i državnih institucija na utvrđivanje dejstva vatre na životnu sredinu; podsticanje razvoja i unapređenja zaštite od požara u funkciji zaštite životne sredine i ekologije; okupljanje dece, omladine, radnih ljudi i građana radi organizovanog učešća u preventivnom delovanju u oblasti zaštite od požara i očuvanja životne sredine; razvoj tehničke kulture u oblasti zaštite od požara, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu; razvoj ličnih sklonosti i stvaralaštva članova Udruženja; podsticanje svestrane i slobodne komunikacije i saradnje fizičkih i pravnih lica koji se bave poslovima zažtite od požara, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu i uspostavljanje saradnje sa srodnim organizacijama i razmena iskustava.

AKTIVNOSTI: Zaštita šuma od požara (u saradnji sa Vatrogasnim savezom Vojvodine); Edukacija dece „Da me vatra ne proguta“ (preuzet projekat od Aktiva studenata VTŠ Novi Sad); Projektom „Da me vatra ne proguta“ do bezbedne zajednice (NCPPPB); Tribina za moju prirodu (održana 09.12.2007. godine);
 Zaštita životne sredine prilikom likvidacije neutrošenih i otpadnih materija; Otpadne gume-uticaj otpadnih pneumatika na biljni i životinjski svet, uticaj spaljivanja otpadnih pneumatika na zdravlje ljudi; „Opasne materije u poljoprivredi“; Povratak ptice senice u prirodno stanište; Edukacija iz oblasti zaštite od požara za sigurnu proizvodnju u ruralnom prostoru; Ekološka radionica za prevenciju i lečenje menadžerske bolesti.
Revitalizacija apsolutne ekološke gradnje „Osećanke“ na Goliji
 

15. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE RIBA

     Adr: Trg Dositeja Obradovića 2/IV/23, 21 000 Novi Sad
     Tel: 021/485 2686, 064/1312131 (Branko Miljanović)
     E-mail: dzprns@gmail.com
     Kon.osoba: Branko Miljanović
  

CILJEVI:Društvo se osniva radi zajedničkog delovanja i koordiniranja rada na zaštiti i proučavanju riba, razvijanja ličnih sklonosti Članova i razmene iskustava, poboljšanju mera zaštite svih ugroženih vrsta riba Republike Srbije, popularizaciji ihtiološke nauke, saradnje i povezivanja sa srodnim organizacijama i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. 

AKTIVNOSTI: "Procena ugroženosti ihtiofaune malih vodotoka na teritoriji Nacionalnog parka Fruška Gora", „Značaj veštačkog mresta barskog karaša (Carassius carassius) u interesu stabilizacije populacije i povećanju brojnosti uvodamaVojvodine", "Istraživanje strukture zajednica riba reke Pčinje", "Formiranje gradskog akvarijuma"
 
 

16. NOVOSADSKI EKOLOŠKI CENTAR – NEC

     Adr: Gagarinova 16
     Tel: 021/445 438, 064/611 7332
     E-mail: nec@neobee.net
     Kon.osoba: Odanović Milivoje
 

 CILJEVI: Zaštita životne sredine kroz održivi razvoj

AKTIVNOSTI: edukacija gradjana po pitanju reciklaže- CENTAR ZA RECIKLAŽU (2004); čišćenje obale Dunava- MLADI ZA ČIST DUNAV (2005); ekološki klub, mesto za sastajanje svih koji se bore za zaštitu životne sredine (2006); obnovljeni izvori energije -SVE SAD (2007); zaštita životne sredine u ruralnim sredinama- Šangaj, čišćenje okoline socijalno ugrožene sredine (2008)
 

17. UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE «PANONIJA ASOCIJACIJA»

      Adr: Vojvođanskih brigada 17, 21000 Novi Sad
      Tel: 021/472 7080
      E-mail: milana.markovic@yahoo.com
      Kon.osoba: Milana Marković
  

CILJEVI: sprovodi sve stručne radnje potrebne za uspešno izvođenje akcija dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije i suzbijanja ambrozije na teritoriji AP Vojvodine. Prati naučna dostignuća, previ programe, informiše i edukuje građane, a sve u cilju unapređenja tehnologije suzbijanja štetnih pojava uz maksimalno očuvanje životne sredine.

AKTIVNOSTI:  Od osnivanja Asocijacija radi na uključivanju što većeg broja opština u sistem planiranog suzbijanja štetnih pojava iz pomenutih oblasti. Blagovremeno i usklađeno sprovodi akcije deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i suzbijanja ambrozije, pružajući opštinama tehničku i stručnu pomoć tako što prati stanje, obaveštava i sprovodi javne nabavke, te organizuje kontrolu izvedenih tretmana. Kontinuirano radi na razvoju programa i tehničkog unapređenja koji se odnose na potpuni prelazak sa hemijskih sredstava na upotrebu bioloških preparata, koji nisu štretni za okolinu, stanovništvo i korisni životinjski svet.Realizovano je nekoliko projekata edukacije i informisanja građana o uticaju štetnih pojava na život, privredu, širenje zaraznih bolesti i važnosti učešća svakog pojedinca u ovim akcijama, a sve to u cilju rezvoja ekološke svesti građana. Asocijacija prati evropske i svetske trendove, sarađuje sa naučnim institucijama, te na taj način sprovodi jedan od svojih najvažnijih ciljeva, a to je suzbijanje štetnih pojava biološkim preparatima uz maksimalno očuvanje životne sredine.
 

18. «VRELO» - DRUŠTVO ZA ZDRAVU ISHRANU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

    Adr. Veljka Petrovića 8/35, 21000 Novi Sad
    Tel. 064/11 83 822, 021/455454
    E-mail: vrelo_ns@yahoo.com
    Kon.osoba: Aleksandar Obrovski
 
CILJEVI: Edukacija, promocija i podsticanje svih postupaka ka ozdravljenju ljudi, zdravijeg života, zaštite životne sredine i proizvodnje i potrošnje zdravstveno-bezbednije hrane.
 
AKTIVNOSTI: stalna edukacija (predavanja, promocije proizvoda, knjiga; promocija stilova života promocija rada drugih ekoloških i zdravstvenih organizacija organizacija, kursevi, saradnja u edukaciji...), izdavačka delatnost (Monografija Ekološkog društva ’’Zelene pertlice’’, Zbornik zagađenja ’’Baia mare’’, Kuvar zdrave hrane, knjige o ekološkim inovacijama, eko kućama...), organizacija ekoloških i humanitarnih manifestacija (Izložbe ekoloških inovacija, Izložbe ekološke fotografije, Ciklusi humanitarnih predavanja sa dobrovoljnim prilogom za decu u Dečijem selu u Sr. Kamenici, za decu sa Kosova i Metohije, za decu sa oštećenim sluhom u OŠ ’Jovan Popović’’ u Novom Sadu...).
 

Opština Odžaci

 1. EKOLOŠKI POKRET ODŽAKA

    Adr. Bačka 36, 25250 Odžaci
    Tel. 025/743-456, 742-131, 742-361, 063/459-179
    E-mail: epodzaci@neobee.net
    Kon.osobe: Dušan Mirković

CILJEVI:Zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine.

AKTIVNOSTI: Pošumljavanje (preko 10.000 sadnica); Međunarodni ekološki radni kamp "Odžaci 2006" sa šesnaest učesnika iz nekoliko evropskih zemalja i četiri iz Srbije uz učesnike iz Odžaka;
    "Razvoj svesti za zdravu životnu sredinu" Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine.
 
   

2. EKOLOŠKI POKRET «MOSTONGA»

    Adr: Kneza Mihajlova 41, 25250 Odžaci
    Tel: 065/3771910, 021/792 350
    Kon.osoba: Slaviša Ignjatović
 

 CILJEVI: Razvijanje i unapređivanje svih oblasti ekologije, širenje ekološke svesti, ekološkog morala i ekološkog pogleda na svet, učestvovanje u svim vidovima društvenog života koji se tiču zaštite i unapređenja životne sredine (zemlje, vazduh i vode), preventivno delovanje u cilju zaštite životne sredine, monitoring zagađenja životne sredine, identifikacija ekoloških zagađivača, organizovana borba protiv ambrozije i drugih alergogenih biljaka štetnih po ljudsko zdravlje, sradnja sa naučnim, prosvetnim, privrednim i drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu koja se bave ekološkim i ljudskim pravima uopšte, zalaganje za zdravlje a ne genetski modifikovanu hranu kao i bavljenje eko-etno turizmom i organizovanje domaćih i stranih eko-kampova, letnje i zimske eko-škole, eko-izložbe, slikarske kolonije, snimanje eko-filmova itd.

AKTIVNOSTI: Uređenje parkovskih i drugih zelenih površina u gradu, pošumljavanje, zasađeno 7.000 sadnica pored kanala DTD, organizovani brojni likovni konkursi, tribine i pokretači inicijative za formiranje EKO FONDA na nivou opštine.
 
 

Opština Sombor

 1. EKOLOŠKO DRUŠTVO "DUNAVAC"

    Adr. Dunavska 61, 25 272 Bački Monoštar
    Tel. 025/808 143
    Kon.osoba: Martin Gužalić
   

 CILJEVI: Zaštita životne sredine opštine Sombor

AKTIVNOSTI: Čišćenje deponije u saradnji sa «Vojvodina šume» ŠG Sombor, izmuljivanje jezera; čišćenje groblja; izgradnje pešačkog prelaza na ostrvu «Lancige»;
 

2. UDRUŽENJE GRAĐANA «VANESSA»

     Adr. Dositeja Obradovića 3, 25211 Svetozar Miletić
     Tel. 063/464 718
     E-mail: kkaic@eunet.yu
     Kon.osoba: Katarina Kaić
 

 CILJEVI: ekološki i kulturnirazvoj, edukacija ljudi, žena i dece različitih starosnih grupa u cilju boljeg i zdravijeg života, radi na razvoju dramske, psihološke pedgoške ekološke dečije informatičke novinarske radionice u okviru same organizacije kao servis građana. Doprinosi razvoju demokratskog i civilnog društva, zalaže se za ljudska prava, urbanu toleranciju i poštovanje različitosti kao i saradnju sa drugim nevladinim organizacijama.

AKTIVNOSTI: еdukacija meštana o potrebi čuvanja svoje okoline i ulepšavanje iste kroz akcije izbora najlepše bašte- dvorišta. Informisanje meštana preko Eko informator table plakatima iz oblasti zaštite životne sredine, ozelenjavanje naseljenog mesta , borba protiv ambrozije, protest Stop smeću.
   
 

Opština Subotica

  1. UG «ETNOLIFE»

    Adr. Kireškabr. 3 , 24000 Subotica

    Tel. 024/596 064, 064/1223504

    E-mail: hulo@tippnet.rs

    Kon.osoba: Čeke Marta i Hulo Ištvan  

CILJEVI:negovanje narodnih običaja, čuvanje tradicionalnog načina života na vojvođanskim salašima, čuvanje prirodnog načina života, ekološka edukacija mladih kao i čuvanje i negovanje izvorne narodne kulture, razvoj i unapredjenje seoskog i ekoturizma.

AKTIVNOSTI: Organizovanje letnjih kampova za decu na salašu, izleta, radionica, igraonice za decu i odrasle; organizovanje vannastavnih oblika pedagoškog rada sa učenicima i studentima, sakupljanje etnološke zbirke starih predmeta čime su se ljudi služili na salašima na Severu Vojvodine i formiranje genetskog fond tradicionalnih rasa domaćih životinja; višegodišnja adaptacija, rekonstrukcija i revitalizacija zaštićenog salaša „ROKA“ koji se nalazi u drugoj zoni zaštite SRP Ludaško jezero; Međunarodni projekat: Održivi razvoj mikroregiona Ludaš-Kireš; projekat: Solarna energija primena i mogućnosti korišćenja.
   
  

2. DRUŠTVO EKOLOGA "RIHARD ČORNAI"

    Adr. Matije Korvina br.9, 24 000 Subotica
    Tel. 024/553 106
    E-mail: savezsd@tippnet.rs
    Kon.osoba: Benčik Ištvan i Nemet Čila024/553106
  

CILJEVI: istraživanje i zaštita prirodnih vrednosti Severne Vojvodine u cilju očuvanja biološke raznovrsnosti i kvaliteta čovekovog živjenja.

AKTIVNOSTI: Aktivna zaštita –veštačka gnezda za ptice, prebrojavanje zaštićenih biljnih vrsta i čuvanje njihovog staništa. Ekološko vaspitanje i obrazovanje kroz predavanja i terenske demonstracije namenjene i đacima i profesorima, organizovanje Eko-kampana obali Ludaškog jezera, od 1987; Naučno - propagandna delatnost: Panurus je bilten udruženja, Godišnjak Ludaški zapisi u saradnji sa upravljačem prirodnih dobara JP Palić-Ludaš; sveska pisama „Ko me ne zna u Evropi”, ornitologa Rihard Čornaija i zbirka Ludaških bajki; brošura o mikroregoji Kireš-Ludaš u okvirima projekta REC; Projekti međunarodnog karaktera: ACROPROJECT – proučavanje trstenjaka, Ludaško jez, EURING (1987-2005); zimsko prebrojavanje plovki u okviru IWRB programa (1987-2005); međunarodni radni kampovi Ludaško jez. (1987,1988,1989); poučavanje prirodnih staništa doline reke Tise ( REC-program Dunavske regije) (1996); Održivi razvoj mikroregije Kireš-Ludaš – REC (2004-2005); Bezbedna gnezda za ptice u saradnji sa Mladim istraživaćima Srbije – međunarodni kamp (2005); Interreg III. – regionalni razvoj - Eko i seoski turizam; Interreg IV - Valorizacija prostora Severne Bačke Biciklistička staza Panonska osmica
 

3. UDRUŽENJE ZA PRIRODNU HRANU "TERRA'S"

    Adr. Trg Cara Jovana Nenada 15,   24 000 Subotica
    Tel. 063/7375361, 024/554 600(123)
    Kon.osoba: Snježana Mitrović
 

 CILJ: Udruženje TERRA’S je osnovano 1990. godine u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi.

AKTIVNOSTI: Prioritetna oblast je organska proizvodnja, biodinamička, multifunkcionalna i dobra poljoprivredna praksa, ali i ostale, kao štosu: ruralni i održivi razvoj, energetska efikasnost, upravljanje otpadom, te problem ambrozije i drugog korovskog bilja. Aktivnosti u gore navedenim oblastima su: uvođenje modela organske proizvodnje u lokalne zajednice, edukacija i informisanje, izdavaštvo, istraživačka delatnosti pružanje savetodavnih usluga, organizovanje sajmova, seminara, savetovanja i drugih oblika stručnog obrazovanja, pokretanje inicijative i učestvovanje u donošenju zakonske regulative  i ostalih dokumenata.
 

4. UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "RIPARIJA"

    Adr. Matije Karvina 9,   24 000 Subotica
    Tel. 064/11 33 781
    Kon.osoba: Sekereš Oto
 

 CILJEVI: Zastita prirode i edukacija civilnog sektora o potrebi zaštite

AKTINOSTI: aktivnosti bazirane na aktivnoj zaštiti ptica: postavljanje veštačkih duplji za  zlatovrane, sredjivanje ostrva na Palićkom jezeru za stvaranje što boljih uslova za gnežđenje crnoglavog galeba, hranjenje ptica pevacica u zimskom periodu, kao i aktivnostima na zaštiti staništa -pošumljavanje divlje deponije na Paliću. 
 
 

5. UDRUŽENJE GRAĐANA "EKO ŽIVOT"

     Adr. Matka Vuković 9/1,  24 000 Subotica
     Tel. 063/8337996
     E-mail: ecolifesub@yahoo.com
     Kon.osoba: Čongor Farkaš
 

 CILJEVI:Stvaranje sigurne i zdrave okoline za odrastanje i Uključivanje mladih u donošenje odluka u lokalnoj zajednici.

AKTIVNOSTI: Komunikacija (2006, 2007) – u saradnji sa nevladinom organizacijom „KIOSK“ iz Beograda, lokalni partneri na projektu u Subotici. Projekat je ukupno uključio devedesetak mladih Srba, Bošnjaka, Albanaca, Hrvata, Mađara i Roma (iz Prištine, Bujanovca, Novog Pazara i Subotice); Smeće u vreće! Sa Lush-om i Exit-om; Na mladima Svet ostaje - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu; Ojačaj Udruži se! - Ministarstvo Omladine i Sporta
    

6. UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OKRUŽENJA I GRADITELJSKOG NASLEĐA  «PROTEGO»

Adr: Matije Korvina 9, 24000 Subotica
Tel: 063/8472253
Kon.osoba: Dr Mesaros Gabor
                                       
CILJEVI: Edukacija i buđenje svesti o vrednostima životne sredine, unapređenje i očuvanje životnog prostora, podsticanje održivog prostornog razvoja, unapređenje međuljudskih odnosa i  unapređenje, razvoj i očuvanje identiteta urbanih i ruralnih sredina u Srbiji.
 
AKTIVNOSTI: kampanja Zaustavimo rušenje naše Subotice (akcija mobilizacije javnosti na aktivno učešće u javnoj raspravi o Planu detaljne regulacije – Centar; Tribine: Serija tribina o različitim temama iz oblasti zaštite i unapređenja prirodnog i urbanog okruženja; Omaž srušenom teatru u Subotici; Revitalizacija populacije barske kornjače u Ludaškom jezeru: serija akcija u  kojima se javnost informiše o kritičnom stanju populacije barske kornjače u Ludaškom jezeru i terenskih aktivnosti čiji je cilj da se olakša život ovoj vrsti na tom području; Savetovanje: Stanje i  perspektive populacija barske kornjače u Vojvodini; Publikacija: Buket za staru damu –urađena kao prigodan poklon za dan grada 1. septembar.
 

7. OPŠTINSKA ORGANIZACIJA POKRET GORANA SUBOTICE

      Adr: Magnetna poljabb, 24000 Subotica
      Tel/fax: 024/546 313
      E-mail: goranisub@gmail.com
      Kon.osoba: Jožef Pinter
 

 CILJEVI: vrši rasadničku proizvodnju šumskog i dekorativnog sadnog materijala. Obezbeđuje sadnice za stvaranje novih, produktivnih, zdravih, kvalitetnih, vitalnih i stabilnih šumskih ekosistema. Promoviše organizovanje aktivnog rada na očuvanju životne sredine, edukacije dece i mladih i njihovo aktivno učešće u razvoju društva, razvijanje i podizanje nivoa svesti o zaštiti životne sredine, toleranciji, miru zajedništva, ličnom i društvenom napretku, organizuje eko kampove.

AKTIVNOSTI: proizvodnja šumskog sadnog materijala, podizanje zaštitnih i poljozaštitnih pojaseva, pošumljavanje goleti, podizanje lovnih remiza, uruđivanje okućnice, javnih parkova i predškolski dvorišta, ozelenjavanje parkinga i međunarodnih puteva.
 
 

Opština Kula

 1. UDRUŽENJE GRAĐANA «ZELENI PRSTEN»

    Adr. Blok III, ulica 3, br.5, 25233 Ruski Krstur
    Tel. 025/703 430
    Kon.osoba: Leona Dorotić-Guteša
  

CILJEVI:Edukacija predškolske i školske dece, omladine i odraslih. Podizanje ekološke svesti i zdravstvenog prosvećivanja u mestu i van njega. Organizovanje istraživačkog rada, tribina, simpozijuma, seminara i kongresa iz oblasti ekologije, zdravstva i infrastrukture. Praćenje i negovanje rusinske tradicije (etno-kultura), organizovanje izložbi.

 AKTIVNOSTI:Pošumljeni tereni u Ruskom Krsturu sa preko 40.000 sadnica; formiran je istraživački centar za vodu i urađeno pilot-postrojenje za prečišćavanje vode i snabdevanje zdravom pijaćom vodom građana Ruskog Krstura;  akcije najlepše uređene bašte u Ruskom Krsturu; održano je 10 tribina iz zdravstvenog prosvećivanja, na kojima je učestvovalo 48 predavača sa medicinskih fakulteta u Beogradu i NovomSadu.
 
 

Opština Temerin

  1. DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE «FALCO»

     Adr. Nikole Pašića 196, 21235 Temerin
     Tel. 021/843 761, 064/3146850
     E-mail: office@falco.org.yu
     Kon.osoba: Ištvan Balog
  

CILJEVI:  Proučavanje, unapređenje i zaštita prirodnih vrednosti, podizanje ekološke svesti lokalnog stanovništva i uključivanje školske omladine u aktivnosti društva.

AKTIVNOSTI: zaštita retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, priprema i distribucija naučno-popularnih publikacija u cilju promocije prirodnih vrednosti opštine i njene okoline, organizovanje radionice za školsku omladinu (priprema i postavljanje kućica i hranilica za ptice, pripremanje likovnih radova na temu prirode, itd), organizovane posete najvrednijih područja za sve zainteresovane
 

2. EKO CENTAR «VODOMAR 05»

    Adr. Petefi Šandora 85, 21235 Temerin
    Tel: 021/843 123, 063/517 276, 063/533 627
    E-mail: vodomar05@eunet.yu
    Kon.osoba: Dušan Bokić i Dragan Vukotić
  

CILJEVI: očuvanje i unapređenje životne okoline, humanitarni rad...

AKTIVNOSTI: tribine na temu očuvanja životne okoline, akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcije na ueđenju zapuštenih prostora, pomoć nemoćnim i bolesnim, najveća manifestacija “Pasulj i ja-da!” - prva nedelja juna – učestvovalo 251 ekipa iz cele bivše Jugoslavije i oko 10.000 gostiju
 
 

Opština Titel

 1. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE I DUNAVSKOG PRIOBALJA VOJVODINE  «Forland»

Adr. Srpskih vladara 2, 21248 Lok
Tel. 063/8151115, 021/867 035
Kon.osoba: Đorđe Vidić
 

 CILJEVI: Približavanje mladih prirodi i njenom očuvanju (nastaviti tradiciju kampovanja na Dunavu i ishrane u prirodi), povezati kulturu i ekologiju i time učvrstiti vezu mladih i prirode a samim tim očuvati i sela od odumiranja i vršiti pritisak na institucije za njihovo očuvanje i unapređenje.

AKTIVNOSTI: Obnavljanje i stavljanje u upotrebu jednog od dva izvora vode kojim se služe većina naselja u Opštini i šire, Organizovanje tradicionalne manifestacije "Pečurkijada", kao i pokretanje i aktivno učešće u akciji uništavanja Ambrozije.
  

 Opština Vrbas

 1. UDRUŽENJE GRAĐANA «EKOLOŠKI POKRET VRBAS»

Adr: Jožef Atila 22, 21460 Vrbas
Tel: 021/701 320, 063/8877972
Kon.osoba: Ratko Đurđevac
  

CILJEVI:Zalaganje za očuvanje prirode i duhovnog nasleđa, širenja ekološke svesti u skladu sa zakonom i zalaganje za podizanja kvaliteta života stanovnika opštineVrbas; Sprečavanje svih onih koji svojom delatnošću ili svojom neaktivnošću uzrokuju štetu, zagađuju, uništavaju ili na bilo koji drugi način obezvređuju prirodno okruženjei to svim legalnim i demokratskim sredstvima a usaradnji sa nadležnim organima; Širenje svesti o značaju održivog razvoja kao skladnog odnosa ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo i za buduće naraštaje; Zalaganje za pristupnost informacijama od javnog interesa iz oblasti zaštite životnesredineiodrživograzvoja, imajući pri tome u vidu da su podaci o stanju životne sredine javni.

AKTIVNOSTI:NARKOMANIJA – Izrada i štampa 6000 brošura „Vodič za roditelje – osnovne informacije o drogama i zloupotrebi droga“; „RAT KOROVU“ – borba protiv ambrozije. Aktivnosti: Okrugli sto – „Pravna regulativa – oružje protim ambrozije“; Javna tribina sa gostima iz KBC NS, PMF NS, Poljoprivrednog fakulteta NS, radionice u školama, peticija Vladi RS za donošenje pravne regulative; „UZ PET U SVET“ – Prikupljanje sekundarne sirovine. Tribine u školama sa decom i roditeljima, radionice sa školskom decom u osnovnim školama opštine; „EKO BYKE PATROLA“ – Formiranje i edukacija omlatinskih terenskih grupa te uspostavljanje monitoringa nad zagađivačima u Vrbasu, formiranje EKO LINKA, posebnog telefona za komunikaciju sa građanima i obaveštavanje o akcidentnim situacijama.