Administrativne takse | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

Administrativne takse

Administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama (’’SL. Glasnik RS’’, br. 43/2003, 51/2003, - ispr. 61/2005, 101/2005- dr. Zakon 5/2009, 54/2009 i 50/2011))
 
Tarifni broj 197.
 
Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana
25.000
Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada
150.000
Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine
60.000
Za dozvolu za izvoz opasnog otpada
48.350
Za dozvolu za tranzit opasnog otpada
48.350
Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola
  4.600
Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada
  7.080
Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada
15.000
Za izdavanje dozvole za transport otpada
15.000
Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada
25.000
Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada
50.000
Za izdavanje dozvole za tretman otpada
50.000
Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada
50.000
Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom
80.000
Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole
  2.200
Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom
60.000
Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom
40.000
Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom              
  5.000